info SieraadbestellenCadeaukaart of E-Voucher ontvangen? Klik hier voor uitleg
Winkelwagen

Artikelen (0)

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

  Heeft u een klacht? Wij helpen u graag.

  Beste klant,

  Wij doen ons uiterste beste klachten te voorkomen.

  In iedere organisatie waar mensen werken worden helaas fouten gemaakt. Bij ons is dat gelukkig slechts bij ongeveer 1 op de 100.000 bestellingen het geval. Bent u net dat ene geval waarbij iets fout is gegaan? Wij vernemen graag uw klacht, om samen met u een passende oplossing te zoeken. We passen indien mogelijk zelfs onze procedures dusdanig aan zodat geen van onze toekomstige klanten (waaronder hopelijk uzelf) dezelfde klacht kan hebben. 

  Hoe kunt u een klacht indienen? 

  Stap 1

  Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. U kunt uw klacht mailen naar info@sakojuwelier, info@sieraadbestellen.nl of info@horlogebestellen.nl. 

  Ook kunt u schrijven naar:

  Sako Juwelier

  Kerkstraat 58

  1141BJ Monnickendam

   

  Wij nemen een klacht pas in behandeling wanneer u vermeld heeft:

  - Ordernummer (niet verplicht, wel gewenst)

  - Naam, adres en telefoonnummer (naam en adres verplicht)

  - Duidelijke beschrijving van de klacht. 

  n.b. Als klant zijnde heeft u de plicht om binnen 2 maanden een defect o.i.d. te melden.

   

   

  Stap 2


  Binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht,  ontvangt u een reactie op uw klacht. Als dit niet mogelijk is binnen 14 dagen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

   

  (eventueel) Stap 3


  U bent het niet eens met de afhandeling van uw klacht en dient een geschil in bij de geschillencommissie.

  U leest hieronder in een fragment uit de algemene voorwaarden hoe dat in zijn werk gaat:

   

  Artikel 16 - Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
  klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
  de ondernemer.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
  de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
  ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org
  www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar
  Thuiswinkel.org gestuurd.
  5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de
  klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.

   

  Artikel 17 - Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
  betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
  overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
  diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de
  ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP
  te Den Haag (www.sgc.nl).
  3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
  consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
  4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
  Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer
  aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf
  weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te
  spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde

  rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf 

  weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
  6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het
  reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2766/thuiswinkel)

  De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege
  van bindend advies.
  7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de 

  ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
  bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is
  behandeld en een einduitspraak is gewezen.
  8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting
  Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) www.sgc.nl.of het Klachteninstituut Financiële
  Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende
  hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
  Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid
  aangesloten geschillencommissie.

  9. Daarnaast kunt u terecht bij het Europese online geschillenplatform (ODR) 

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/